ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

วิสัยทัศน์ศูนย์แพทย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นนำระดับประเทศในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีคุณธรรมสามารถปฏิบัติงานในชนบทได้ยั่งยืนและมีความสุข

พันธกิจ
1.เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกมีมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตแพทย์
2.การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโครงการฯ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนชนบท
3.สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
4.ดำเนินการให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของการผลิต
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำหนดโดยแพทยสภา และเน้นหนักให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท พร้อมที่จะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั่วชุมชน และสามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนแพทย์ในภาคใต้

t หุ่นฝึกตรวจหู

ทะเบียนคุมครุภัณฑ์

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่เบิก : 15 กุมภาพันธ์ 2555

วันหมดการรับประกัน : 15 / 02 / 2556

20141108-0001

หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจทารกแรกเกิด

ทะเบียนคุมครุภัณฑ์
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่เบิก : 15 กุมภาพันธ์ 2555
วันหมดการรับประกัน : 15 / 02 / 2556

 

p020-20140609-002

หุ่นฝึกเจาะไขสันหลังเด็กทารก

ทะเบียนคุมครุภัณฑ์
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่เบิก : 15 กุมภาพันธ์ 2555
วันหมดการรับประกัน : 15 / 02 / 2556

จองใช้หุ่นสาธิต

บริการ Service

ทางศูนย์แพทยศาตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ มีความยินดีที่จะเปิดบริการให้บุคลากรทั่วไป อาจารย์ นักศึกษา สามารถยืมใช้หุ่นฝึกทำ

หัตถการพื้นฐานได้ในวันและเวลาทำการปกติ โดยบุคลากรทั่วไป อาจารย์ นักศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์การขอยืมใช้หุ่นได้โดยไปยังส่วน

ติดต่อเรา แล้วกรอกรายละเอียดมาทางอีเมล์

BMS Website

ฝ่ายขายและบริการ

ที่อยู่:
182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
อีเมล: bmsimulator@hotmail.com
โทรศัพท์: 07427-3100
แฟกซ์: 07424-6600
http://www.bmsimulator.com
ข้อมูล: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน