องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

ประวัติความเป็นมาของตำบลทุ่งนุ้ย
“ทุ่งนุ้ย ” เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองสตูล จากการสอบถามผู้อาวุโสของหมู่บ้านทราบว่า บ้านทุ่งนุ้ย ได้มีการตั้งถิ่นฐานกันมาประมาณ 6 ชั่วอายุคน เดิมเรียกว่า ” บ้านช่องด่าน ” เป็นทางผ่านคนเดินเท้าจากสงขลามาสตูลหรือจากสตูลไปสงขลา ชาวบ้านดั้งเดิมมีประมาณ 15 ครัวเรือน ตั้งบ้านเรือนที่บ้านน้ำหราเนื่องจากบ้านเป็นที่ผ่านสัญจรไปมามีโจรผู้ร้ายชุกชุมมาก ชาวบ้าน(นับถือศาสนาอิสลาม) จึงย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้าน ” ช่องด่าน” มาเริ่มต้นบุกเบิกทำมาหากินในพื้นที่บริเวณนี้ ซึ่งยังเป็นป่าพื้นที่ราบที่ยังไม่สมบูรณ์ มีการเล่าสืบต่อกันมาว่าชาวบ้านที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่นี้ได้เข้าป่าล่าสัตว์หลงป่า ไปเจอทุ่งเล็ก ๆ กลางป่ามีสัตว์มากมายไปกินน้ำในทุ่งดังกล่าว ชาวบ้านจึงตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า ” ทุ่งนุ้ย ” (นุ้ย หมายถึง เล็ก)”บ้านทุ่งนุ้ย ” ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นตำบลทุ่งนุ้ย ปกครองไปถึงบ้านเขาไคร กำนันคนแรกชื่อ นายด่านเจ๊ะ ชาวบ้านเรียกว่า นายบากาหรือขุนประทานมรรคาเขต (ต้นตระกูลมรรคาเขต) การปกครองครั้งนั้นขึ้นกับกิ่งอำเภอควนกาหลง จนได้ยกฐานะเป็นอำเภอควนกาหลง จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านในปกครองของ ตำบล จำนวน 12 หมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ถนน ยนตรการกำธร อ.ควนกาหลง จ.สตูล ซึ่งมีประวัติดังนี้

           สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลทุ่งนุ้ย

3616           3616 (1)

สหกรณ์อิบนูเอาฟ

สถาบันการเงินอิสลามแห่งแรกของจังหวัดสตูล สหกรณ์อิบนูเอาฟ บริการทางการเงินปลอดดอกเบี้ย

www.ibnuauf.net/ สหกรณ์อิบนูเอาฟ