โรงเรียนอนุบาลในฝัน

ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) ตั้งอยู่ริม ถนนราษฎร์เสรี   ตำบล หาดใหญ่  อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90110  โทรศัพท์/โทรสาร  074 – 255700 

www.hdk.ac.th โรงเรียนอนุบาลในฝัน

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา

โรงเรียนอนุบาลในฝัน

ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) ตั้งอยู่ริม ถนนราษฎร์เสรี   ตำบล หาดใหญ่  อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90110  โทรศัพท์/โทรสาร  074 – 255700 

www.hdk.ac.th โรงเรียนอนุบาลในฝัน

PHARMA COLOGY

ภาควิชาเภสัชวิทยาเปิดสอนรายวิชาเภสัชวิทยา พิษวิทยา
และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต และนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป
รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยา
ศาสตร์ชีวภาพเน้นเภสัชวิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยา 

www.psupharmacology.com/index.php PHARMA COLOGY