ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง

สถานวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุไทย

สถานวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุไทย

สหกรณ์อิบนูเอาฟ

สถาบันการเงินอิสลามแห่งแรกของจังหวัดสตูล สหกรณ์อิบนูเอาฟ บริการทางการเงินปลอดดอกเบี้ย

www.ibnuauf.net/ สหกรณ์อิบนูเอาฟ